اخبار مدیریت فنی و مهندسی
اتمام پروژه احداث ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی جدید (B1)