اخبار مدیریت فنی و مهندسی
راه اندازی سیستم آب خالص (PW ) و سیستم آب قابل تزریق ( WFI) و سیستم بخار تمیز و سیستم CIP &SIP مطابق با الزامات GMP در ساختمان تولید و تصفیه سرم های درمانی