مناقصه و مزایده
تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری حفاظت فيزيكي وخدمات ايمني وآتش نشاني
فايلها
پيش نويس.pdf 2.3 MB